Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Salon Sereen – specialist in pedicure en een cliënt.

2. Inspanningen Salon Sereen – specialist in pedicure

Salon Sereen -  specialist in pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Salon Sereen – specialist in pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt meldt verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Sereen – specialist in pedicure . Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Sereen – specialist in pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Salon Sereen – specialist in pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Salon Sereen -  specialist in pedicure meldt verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt.

4. Betaling

Salon Sereen -  specialist in pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Salon Sereen – specialist in pedicure vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Salon Sereen – specialist in pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Salon Sereen – specialist in pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Salon Sereen – specialist in pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een schriftelijk systeem. Salon Sereen – specialist in pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Salon Sereen – specialist in pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Salon Sereen – specialist in pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon Sereen – specialist in pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Salon Sereen – specialist in pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Salon Sereen – specialist in pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Salon Sereen – specialist in pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Salon Sereen – specialist in pedicure.
Salon Sereen – specialist in pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de rechter of mediator.

9. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Sereen – specialist in pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Salon Sereen – specialist in pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.